Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Niecałej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących  nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Sosnowiec, położonych  w Sosnowcu przy ul. Niecałej.

I .Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr   3757 obręb Ostrowy Górnicze o pow.799 mkw wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765 o pow.968 mkw ( droga wewnętrzna)  zapisane w księdze wieczystej KA1S/00085440/4,

II. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr   3758 obręb Ostrowy Górnicze o pow.638 mkw wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765 o pow.968 mkw ( droga wewnętrzna)  zapisane w księdze wieczystej KA1S/00085440/4,

III. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr   3759 obręb Ostrowy Górnicze o pow.600 mkw wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765 o pow.968  mkw ( droga wewnętrzna)  zapisane w księdze wieczystej KA1S/00085440/4,

IV. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr   3760 obręb Ostrowy Górnicze o pow.615 mkw wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765 o pow.968  mkw ( droga wewnętrzna)  zapisane w księdze wieczystej KA1S/00085440/4,

V. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr   3761 obręb Ostrowy Górnicze o pow.706 mkw wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765 o pow.968 mkw ( droga wewnętrzna)  zapisane w księdze wieczystej KA1S/00085440/4,

VI. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr   3762 obręb Ostrowy Górnicze o pow.689 mkw wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765 o pow.968 mkw ( droga wewnętrzna)  zapisane w księdze wieczystej KA1S/00085440/4,

VII. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr   3763 obręb Ostrowy Górnicze o pow.654 mkw wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765 o pow.968 mkw ( droga wewnętrzna)  zapisane w księdze wieczystej KA1S/00085440/4,

VIII. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr   3764 obręb Ostrowy Górnicze o pow.626 mkw wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765 o pow.968 mkw ( droga wewnętrzna)  zapisane w księdze wieczystej KA1S/00085440/4,

Nieruchomości są niezabudowane, posiadają kształt  regularny. Zgodnie z  wydaną decyzją o warunkach zabudowy nr 206/18/W z dnia 23.08.2018r. przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

        1.Cena wywoławcza do przetargów wynosi  :

  - za nieruchomość  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   3757  wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765   - 107 700,00zł

  - za nieruchomość  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   3758  wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765   - 88 700,00zł

  - za nieruchomość  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   3759  wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765   - 83 700,00zł

  - za nieruchomość  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   3760  wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765   - 85 700,00zł

  - za nieruchomość  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   3761  wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765   - 125 700,00zł

  - za nieruchomość  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   3762  wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765   - 127 700,00zł

  - za nieruchomość  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   3763  wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765   - 121 700,00zł

  - za nieruchomość  oznaczoną geodezyjnie jako działka nr   3764  wraz z udziałem w wysokości 1/8 części w działce nr 3765   - 112 700,00zł

 

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT  wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm., wynosi 23%.

2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest  również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2020r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali nr 307,  II piętro.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 zł  na każdą działkę (słownie dziesięć tysięcy złotych.). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 24.02.2020 r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 24.02.2020r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5.. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka  w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się z dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 29-60-414.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.