Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Kwalifikacja wojskowa 2019

Informujemy, że w budynku przy ul. Rzeźniczej 12  (pokój nr 4) prowadzona jest kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 12 marca  w dniach od poniedziałku do  czwartku w  godzinach  8.00 -15.00, piątek  w godzinach  8.00 -13.00.

Obowiązkowi  stawienia  się  do kwalifikacji wojskowej podlegają:

- mężczyźni urodzeni w 2000 roku;

- mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy  nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej ;

osoby urodzone w roku 1995 -1999 , które:

- zostały uznane przez powiatowe  komisje lekarskie za  czasowo  niezdolne do  czynnej służby  wojskowej  ze  względu   na stan zdrowia, jeżeli okres  tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej ,

- zostały uznane przez powiatowe komisje  lekarskie  za  czasowo niezdolne do czynnej  służby   wojskowej   ze  względu  na  stan  zdrowia,  jeżeli okres niezdolności  upływa po zakończeniu kwalifikacji  wojskowej i   złożyły trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym  obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polski, wniosek  o  zmianę   kategorii   zdolności   do czynnej służby wojskowej  przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

d)  kobiety urodzone  w  latach  1995– 2000  posiadające  kwalifikacje  przydatne  do czynnej służby   wojskowej oraz   kobiety pobierające  naukę w celu  uzyskania  tych  kwalifikacji, które  w  roku  szkolnym lub akademickim  2018 / 2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i  weterynaryjnych oraz na  kierunkach psychologicznych albo będące studentkami  lub absolwentkami  tych   szkół  lub   kierunków ,  o  których mowa § 2 rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grupy kobiet  poddawanych   obowiązkowi  stawienia   się  do  kwalifikacji  wojskowej  (Dz. U.poz. 944 ) .

Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem Wojskowego  Komendanta  Uzupełnień  w Będzinie mogą się stawić:

ochotnicy, w  tym  kobiety , do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia , jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat   

 życia.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed:

    - Prezydentem Miasta Sosnowca;

    - Powiatową Komisja Lekarską dla miasta Sosnowca;

    - Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Będzinie.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia :

a) Prezydentowi  Miasta   Sosnowca : dowód  osobisty  lub inny dokument  pozwalający   na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny  niestawienia   się  do  kwalifikacji wojskowej , stawienie  się  do kwalifikacji wojskowej  w  terminie  określonym  w  wezwaniu nie było możliwe;

b) Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Sosnowca –   posiadaną  dokumentacje  medyczna w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 m-cy przed  dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26   ust.  1b  ustawy  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polski ;

c) Wojskowemu   Komendantowi   Uzupełnień  w Będzinie – aktualną  fotografie  o  wymiarach  3x4 bez nakrycia głowy, dokumenty  potwierdzające  poziom wykształcenia  oraz  posiadane

 kwalifikacje zawodowe.

Szczegółowych informacji   dotyczących  ww.  obowiązku  można  uzyskać  w Urzędzie   Miasta Sosnowiec Wydział  Bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego  Referat  Spraw Wojskowych

ul. Rzeźnicza 12 , 41-200 Sosnowiec

tel.32 2963892 lub 32 2963892 w godzinach  pracy Urzędu.