Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Sięgnij po dofinansowanie na wymianę węglowych źródeł ciepła

10 maja w Sosnowcu rozpoczyna się nabór wniosków na wymianę węglowych źródeł ciepła. Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach projektu grantowego pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca".

Termin składania wniosków o przyznanie grantu: od 10 maja 2021 r. (od godz. 14.00) do 18 czerwca 2021 r. (do godz. 23.59)

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej: do 12 lipca 2021 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski grudzień 2021 r.

Kwota grantu przeznaczona na dofinansowanie projektu:

Nabór wniosków będzie się odbywał w trybie konkursowym. W przypadku dużej ilości wniosków decydująca będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania kwoty zasobu wynoszącej: 7 997 786,87 zł.

Kto możne dostać dofinansowanie?

1. Każdy kto posiada i  zlikwiduje kocioł węglowy klasy 3 według normy PN-EN 303- 5:2012 lub bezklasowy oraz zastąpi go jednym z poniższych niskoemisyjnych źródeł ciepła:

przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej,

ogrzewaniem elektrycznym lub ogrzewaniem elektrycznym z instalacją fotowoltaiczną,

pompą ciepła z instalacją fotowoltaiczną,

kotłem gazowym lub olejowym - jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023,

kotłem na ekogroszek - jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i gazowej lub podłączenie do tych sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023,

kotłem na biomasę - jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i gazowej lub podłączenie do tych sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023.

2.Każdy kto posiada budynek spełniający zasadę minimalnego standardu efektywności energetycznej – co oznacza, że spełnia jeden z dwóch poniższych punktów:

- wykonanie przez Grantobiorcę w okresie do 10 lat  przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1 (tj. 2021), przynajmniej niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku, takich jak:

docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;

modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;

- posiadanie przez Grantobiorcę pierwszego wpisu do dziennika budowy nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie (tj. 2021) w ramach poddziałania 4.6.1

Lp.

Wariant

wymiany węglowego

źródła ciepła

(bezklasowego lub 3 klasy)

Przyjęte nakłady jednostkowe [zł]

brutto

Źródła finansowania

środki własne mieszkańca

Grant

%

[zł]

brutto

%

[zł]

brutto

1.

Zakup i montaż węzła cieplnego zasilanego z lokalnej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją starego źródła ciepła

15 000

10

1 500

90

13 500

2.

Zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w postaci ogrzewania elektrycznego wraz z likwidacją starego źródła ciepła

15 000

10

1 500

90

13 500

3.

Zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w postaci ogrzewania elektrycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz likwidacja starego źródła ciepła

25 000

10

2 500

90

22 500

4.

Zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w postaci pompy ciepła wraz z likwidacją starego źródła ciepła

30 000

10

3 000

90

27 000

5.

Zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w postaci pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz likwidacja starego źródła ciepła

40 000

10

4 000

90

36 000

6.

Zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w postaci kotła gazowego lub kotła olejowego wraz z likwidacją starego źródła ciepła

15 000

10

1 500

90

13 500

7.

Zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w postaci kotła ekogroszek wraz z likwidacją starego źródła ciepła

10 000

10

1 000

90

9 000

8

Zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w postaci kotła na biomasę (kocioł na pellet, kocioł zgazowujący) wraz z likwidacją starego źródła ciepła

12 000

10

1 200

 

10 800

Jakie dokumenty należy złożyć:

- wniosek o przyznanie grantu

- załączniki do wniosku o przyznanie grantu, tj.:

zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie grantu),

oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji (załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie grantu) – jeśli dotyczy,

zdjęcie źródła ciepła i jego tabliczki znamionowej lub innego dokumentu potwierdzający wiek źródła ciepła,

oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich współwłaścicieli budynku w sytuacji powołania pełnomocnika wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie grantu) jeśli dotyczy.

Link do wniosku wraz załącznikami w wersji online:

http://www.niskaemisja.pl/link/wnioseksosnowiec

Wzór będzie dostępny od 10.05.2021 (od godziny 14.00) do 18.06.2021 (do godziny 23.59)

Link do wniosku (wraz za załącznikami) w wersji do druku:

http://www.niskaemisja.pl/link/wniosekdruksosnowiec

Wniosek o przyznanie grantu powinien spełniać następujące kryteria formalne:

 1. zawierać wszystkie czytelnie wypełnione pola,
 2. być podpisany przez potencjalnego Grantobiorcę lub osobę upoważnioną; Grantodawca dopuszcza podpisanie dokumentów podpisem osobistym, kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
 3. zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Jak należy złożyć wniosek:

 1. w wersji elektronicznej, za pomocą specjalnie udostępnionego wzoru wniosku. Data wpływu rejestrowana będzie w momencie przesłania wniosku online. Po złożeniu wniosku online Grantobiorca będzie dodatkowo zobowiązany do dostarczenia podpisanej papierowej wersji wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą platformy ePUAP (adresy wraz z instrukcją zostaną podane w mailu, który otrzymają Państwo po złożeniu wniosku online),

lub

 1. w wersji papierowej, w Biurze Obsługi Klienta, w terminie wskazanym poniżej (w harmonogramie przyjmowania papierowej wersji wniosku). Data wpływu rejestrowana będzie w momencie złożenia wniosku w BOK;

Grantodawca nie dopuszcza możliwości złożenia wniosku wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego z zastrzeżeniem warunku określonego w punkcie 1.

Harmonogram przyjmowania papierowych wersji wniosku

Biuro Obsługi Klienta (BOK) -  Urząd Miejski w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (parter), boks nr 4

10.05.2021 r. (poniedziałek)

w godzinach 14.00 – 18.00

12.05.2021 r. (środa)

w godzinach 09.00 – 13.00

17.05.2021 r. (poniedziałek)

w godzinach 14.00 – 18.00

19.05.2020 r. (środa)

w godzinach 09.00 – 13.00

24.05.2021 r. (poniedziałek)

w godzinach 14.00 – 18.00

26.05.2020 r. (środa)

w godzinach 09:00 – 13.00

31.05.2021 r. (poniedziałek)

w godzinach 14.00 – 18.00

02.06.2021 r. (środa)

w godzinach 09.00 – 13.00

07.06.2021 r. (poniedziałek)

w godzinach 14.00 – 18.00

09.06.2021 r. (środa)

w godzinach 09.00 – 13.00

14.06.2021 r. (poniedziałek)

 w godzinach 14.00 - 18.00

16.06.2021 r. (środa)

w godzinach 09.00 - 13.00

Sposób potwierdzenia złożenia wniosku:

1. wnioski papierowe

należy złożyć w BOK w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem Nabór „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca".

Wniosek powinien zawierać również wszystkie wymagane załączniki.

2. wnioski elektroniczne

złożone w trybie online powinny dodatkowo zostać potwierdzone złożeniem wersji papierowej za pomocą operatora pocztowego. Po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki wersji papierowej wniosku. W powiadomieniu będzie znajdowała się lista załączników, które należy dołączyć do papierowej wersji wniosku.

Na wysłanie dokumentów mieszkaniec ma 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, liczy się data nadania (stempla pocztowego). Dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: Nabór Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca"– numer wniosku (adres do wysyłki otrzymają Państwo po złożeniu wniosku online).

Zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas naboru

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2, zwracamy się  z prośbą, aby wnioski składne były za pomocą formularza internetowego.

Wnioski w formie papierowej  w Biuro Obsługi Klienta prosimy składać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Obsługa mieszkańców będzie się odbywała w formie:

 • telefonicznej pod numerami: 721 747 447,
 • mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Składanie wniosków w formie papierowej odbywać się będzie z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych zasad i środków bezpieczeństwa. Podczas składania wniosku
i oczekiwania na jego złożenie obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych i zastosowania dwumetrowego dystansu. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Dozowniki z płynami do dezynfekcji znajdują się przy wejściu do głównym do budynku Urzędu w  Biurze Obsługi Klienta.

Wnioski papierowe rejestrowane będą z zachowaniem należytej ostrożności, tzn. rejestrowane będą i weryfikowane po maksymalnie 3-dniowej kwarantannie. Operator zachowa osobną numerację dla wniosków składanych papierowo i wniosków składanych elektronicznie.

Wymagany okres realizacji wszystkich zadań

Wymagany termin realizacji wszystkich zadań to 30 czerwca 2023 roku. Realizacje zaplanowane we wniosku o przyznanie grantu na rok 2022 będą musiały być bezwzględnie w tym roku wykonane.  Podobnie w roku 2023.

Ważne informacje dotyczące naboru:

 1. Grantobiorca może złożyć jeden wniosek, dotyczący jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
 2. zalecane jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej, bez wychodzenia z domu.
 3. po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany zakresu inwestycji. Zmiana zakresu po złożeniu wniosku lub w trakcie realizacji traktowana będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w projekcie.
 4. w ramach projektu wymianie podlegają jedynie kotły na paliwa stałe, nie będą kwalifikowane inwestycje w budynkach, w których likwidowany będzie inny rodzaj źródła ogrzewania.
 5. wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie będzie podlegał ocenie.
 6. pytania dotyczące naboru można przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: 721 747 447.