Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Jest praca! Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukiwany!

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, a także doświadczenie w pracy w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno – budowlanej – to jedne z najważniejszych niezbędnych wymagań oczekiwanych przez Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego od wszystkich zainteresowanych.

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydata na stanowisko: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu

Miejsce wykonywania pracy: miasto Sosnowiec

Główne obowiązki:

 •  realizowanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

 Wykształcenie:

 • wyższe

 Wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • staż pracy – min. 5 lat,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane,
 • doświadczenie w pracy w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno - budowlanej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia budowlane,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

 • Dokumenty należy przesyłać w terminie do 05.08.2020 r.

Decyduje data osobistego dostarczenia oferty do Inspektoratu/stempla pocztowego.

Adres przesyłania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

ul. Powstańców 41a

40-024 Katowice

 

WSZYSTKIE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŻĆ TUTAJ - KLIKNIJ