W Sosnowcu rusza akcja „zastrzeż swój PESEL” czyli usługa, dzięki której nikt nie weźmie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. W skrócie, nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy.

Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki zmianom w przepisach, które od dzisiaj (17 listopada) wchodzą w życie. Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL można wykonać na wiele sposobów: elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl, wykorzystując aplikację mObywatel (od grudnia br.) lub osobiście w placówce bankowej, na poczcie i w dowolnym urzędzie gminy.

W sosnowieckim ratuszu sprawą zajmuje się Referat Ewidencji Mieszkańców Wydziału Spraw Obywatelskich przy alei Zwycięstwa 20, w godzinach pracy naszego urzędu. – W przypadku zastrzegania numeru, w urzędzie konieczny będzie wniosek, złożony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem. Po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości, zarejestrujemy zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w Rejestrze Zastrzeżonych Numerów PESEL (RZNP) i wydamy wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia – wyjaśnia Rafał Zawartka, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

Ważne:

  • w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich – osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców.
  • w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości. Pełnomocnik nie może dokonać cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
  • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada oryginał orzeczenia sądowego potwierdzającego wyznaczenie go na opiekuna albo kuratora oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Uwaga! Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.