Ile można pracować przez agencje pracy tymczasowej?

Praca tymczasowa stanowi jedno z popularniejszych rozwiązań w Polsce. Samo pojęcie pracy tymczasowej zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz konkretnego pracodawcy, co stanowi trójstronny stosunek pracy. Zadania wykonywane w ramach pracy tymczasowej to najczęściej zadania o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym, ale mogą to być również obowiązki nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika. Zdarzają się również sytuacje, w których pracownicy tymczasowi są zatrudniani, ponieważ terminowe wykonanie zadań przez stałych pracowników danej firmy może nie być możliwe. 

Czym charakteryzuje się umowa o pracę tymczasową?

Umowa o pracę tymczasową różni się w swoich regulacjach od innych typów umów. Przede wszystkim jest to umowa zawierana pomiędzy pracodawcą, agencją pracy tymczasowej i pracownikiem. Pracodawca zwraca się do agencji pracy tymczasowej, która z kolei rekrutuje, zatrudnia i oddelegowuje pracowników.

Najistotniejszym zapisem umowy o pracę tymczasową jest maksymalny okres pracy – na rzecz jednego pracodawcy agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania określonych obowiązków przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Jednocześnie, nie ma tutaj znaczenia forma zatrudnienia – ograniczenie dotyczy więc zarówno umowy o pracę, umowy o pracę tymczasową, jak i umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że dany pracownik tymczasowy może być zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej przez maksymalnie 1,5 roku w ciągu kolejnych 3 lat. Ponadto, dany pracownik nie może podjąć zatrudnienia poprzez inną agencję pracy u tego samego pracodawcy. Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, w której pracownik tymczasowy zastępuje osobę czasowo nieobecną – wówczas może on pracować maksymalnie przez 36 następnych miesięcy.

Odmienne zasady dotyczą również urlopu wypoczynkowego na umowie o pracę tymczasową. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego lub więcej niż jednego pracodawcy. Jest to wymiar przyznawany z dołu, nie jest przeliczany na godziny i nie jest zależny od wymiaru etatu oraz stażu pracy. Również możliwość wykorzystania tak zwanego urlopu na żądanie pojawia się dopiero po przepracowaniu przez pracownika tymczasowego okresu co najmniej 6 miesięcy.

Zalety pracy tymczasowej

Główną zaletą pracy tymczasowej jest wysoka elastyczność zatrudnienia, na czym skorzystać może pracodawca w sytuacji zapotrzebowania na pracowników sezonowych, jak również kandydat poszukujący krótszego niż w przypadku innych form umowy okresu wypowiedzenia. Daje to możliwość zdobycia doświadczenia w różnych branżach i dziedzinach.