Z uwagi na stale rosnącą skalę zjawiska cyberprzestępczości niezbędne jest wdrożenie szeroko zakrojonych działań prewencyjnych, aby zapobiegać niepożądanym zjawiskom czy zdarzeniom o charakterze przestępczym. Do osiągnięcia jak najlepszych efektów niezbędne jest podjęcie współpracy w zakresie działań prewencyjnych, zapobiegających cyberprzestępstwom. W związku z powyższym CBZC bierze aktywny udział w projekcie InterCOP, realizując przy tym ścisłą współpracę międzynarodową.

Projekt InterCOP (International Cyber Offender Prevention Network) został ogłoszony przez policję holenderską 14 – 15 czerwca 2023 r. w trakcie konferencji w Lizbonie zorganizowanej przez strukturę holenderskiej policji do walki z cyberprzestępczością – Cyber Offender Prevention Squad (COPS). Warto podkreślić, że konferencja odbyła się w dniu, kiedy obchodzony był Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Cyberprzestępczości. W spotkaniu tym stronę polską reprezentował przedstawiciel Zespołu ds. Zapobiegania Cyberprzestępczości Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Strona polska jest jednym z 27 krajów wchodzących w skład konsorcjum projektu realizowanego w trzyletnim programie ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF) finansowanego przez Komisję Europejską. Liderem projektu InterCOP jest Królestwo Niderlandów, a jego pozostałymi sygnatariuszami są Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja i Portugalia.

Wizją projektu InterCOP jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na świecie poprzez działania prewencyjne ukierunkowane na ograniczenie zjawiska cyberprzestępczości, jej wpływu na społeczeństwo i szkód przez nią spowodowanych, a także zmniejszenie obciążenia wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych z tego zakresu.

Sieć InterCOP ma na celu współpracę międzynarodowych organów ścigania w zakresie wymiany wiedzy specjalistycznej, jak również wspólne opracowywanie, przeprowadzanie i ocenę inicjatyw zapobiegania cyberprzestępstwom.

Celem projektu jest ponadto zainicjowanie ściślejszej współpracy z partnerami z sektora publicznego i prywatnego, których umiejętności, zasoby i zasięgi są niezbędne do stworzenia, przy współpracy z organami ścigania, bezpieczniejszego środowiska cyfrowego, a także zachęcanie młodych ludzi do wykorzystywania swoich umiejętności informatycznych w dobrym celu.

(CBZC)