14.07.2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 20, w sali nr 702, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do GC Investment SA BAUPOL S. K. A .

Przedmiotem sprzedaży jest udział w nieruchomości w wysokości 27/32 dot. działki niezabudowanej o pow. 1,4698 ha, położonej w Sosnowcu przy ul. Dmowskiego o nr działki 627/16 w obrębie ewidencyjnym 0003, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sosnowcu prowadzi księgę o sygn. KW KA1S/00061712/8

Suma oszacowania nieruchomości wynosi brutto 2 533 308,00 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta osiem 0/100 zł) zaś cena wywoławcza podczas drugiej licytacji jest równa 70 % sumy oszacowania i wynosi 1 773 315,60 zł (milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście 60/100 zł).

Jeżeli nikt nie przystąpi do drugiej licytacji, wyznaczam trzecią licytację na 4.08.2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 20, w sali nr 702. Cena wywoławcza podczas trzeciej licytacji jest równa 65 % sumy oszacowania i wynosi 1 646 650,20 zł (milion sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt 20/100 zł).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium 1/10 sumy oszacowania, to jest 253 330,80 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych 80/100 zł).
Wadium składa się na rachunek Organu egzekucyjnego, prowadzony przez Narodowy Bank Polski O/O Katowice Nr 85 1010 1212 3065 4813 91200 0000.
Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku Organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna. Jest to warunek konieczny do dopuszczenia w licytacji.
W licytacji mogą również uczestniczyć również osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.
W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w siedzibie tut. Urzędu, można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego bezpośrednio związane z nieruchomością po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr: 32 368 86 04.
Nieruchomość będzie można oglądać po ustaleniu terminu pod wskazanym powyżej nr telefonu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Zastrzegam sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.