Dodatek osłonowy

Można już składać wnioski o dodatek osłonowy. To wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz żywności.  Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;

- 600 zł dla 2-3 osobowego;

- 850 zł dla 4-5 osobowego;

- 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25%.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.


Informacje nt. dodatku osłonowego można uzyskać

pod numerami telefonu:

32 296 22 07

32 296 22 85

Szczegółowe informacje nt. dodatku osłonowego dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod następującymi adresami:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego znajduje się TUTAJ.

Aktualnie wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Dziale Dodatków Mieszkaniowych pokój nr 102 (parter) ul. 3 Maja 33, Sosnowiec

Więcej informacji