PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA

ogłasza ustne przetargi nieograniczone             

   

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Sosnowiec, położonych w Sosnowcu przy ul. Wiązowej:

I. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 200/5,  obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 910 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00089887/7,

II. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 200/6,  obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 910 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00089887/7,

III. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 200/7,  obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni  910 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00089887/7,

IV. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 200/8,  obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 910 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00089887/7,

V. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 200/9,  obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 910 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00089887/7,

VI. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 200/10,  obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 910 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00089887/7,

VII. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 200/11,  obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 910 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00089887/7,

VIII. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 200/12,  obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 971 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00089887/7,

IX. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 200/13,  obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 3526 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00089887/7,

X. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 200/14,  obręb 0011 Sosnowiec,   powierzchni 1313 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00089887/7,

XI. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 200/15,  obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 1980 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00089887/7,

XII. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 200/16,  obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 3467 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00089887/7.

 

Nieruchomości posiadają kształt regularny, są niezagospodarowane. Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności (działki nr 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/9, 200/10, 200/11, 200/12, 200/13) oraz pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i zabudowę usługową (działki nr 200/14, 200/15, 200/16).

 

1. Cena wywoławcza do przetargów wynosi: 

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 200/5 – 181.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 200/6 – 181.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 200/7 – 181.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 200/8 – 181.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 200/9 – 181.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 200/10 – 181.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 200/11 – 191.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 200/12 – 204.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 200/13 – 738.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 200/14 – 276.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 200/15 – 406.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 200/16 – 688.000,00 zł

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargów obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) wynosi 23%.

2.  Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetargi odbędą się w dniu 7.02.2020 r. od godz.  9.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro.

4. Zainteresowani przetargami zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi:

- za nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki nr 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/9, 200/10, 200/11, 200/12 – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

- za nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki nr 200/13, 200/16 – 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

- za nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki nr 200/14, 200/15 – 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 3.02.2020 r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 3.02.2020 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoby zainteresowane udziałem w przetargach zobowiązane są do zapoznania się dokumentami przetargów, w tym z przebiegającą przez działki nr 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/9, 200/10 siecią ciepłowniczą należącą do Tauron Ciepło Sp. z o.o., oraz  z przebiegającymi przez działki nr 200/10, 200/14, 200/15, 200/16 liniami kablowymi należącymi do Tauron Dystrybucja S.A. Dokumenty przetargów są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 296 06 68.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.         

 

1.

Wydział wnioskujący

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zakładka: Nieruchomości/Przetargi

2.

Tytuł dokumentu

(treść, która pojawi się w nagłówku)

 

Ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Wiązowej w Sosnowcu.

3.

 

Załącznik:

(przekazany bez polskich znaków, małymi literami, bez przerw (spacji), słowa oddzielone myślnikami, ponumerowane załączniki według kolejności ich zamieszczenia) (np. Tytuł: Wynik przetargu, Załącznik: wynik-przetarg.pdf (lub inny format pliku)

 

Wiazowa dz. od 200-5 do 200-16, 0011 - Przetarg BIP.doc

4.

Dane pracownika:

(imię i nazwisko, telefon i e-mail służbowy, odpowiedzialnego za treść udostępnionej informacji)

 

Aleksander Kwinta, tel. 32 296 06 68, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.

Data zakończenia publikacji
i przeniesienie jej do Archiwum

8.02.2020 r.