Pieniądze na mieszkańców Maczek czekają - można przyłączyć się do kanalizacji

Zakończyła się już inwestycja związana z budową sieci kanalizacyjnej w Maczkach i części Ostrów Górniczych. Teraz mieszkańcy mogą składać wnioski o podłączenie się do sieci oraz ubiegać się o dotację. Trzeba pamiętać, aby ubiegać się o dotację należy najpierw otrzymać warunki techniczne podłączenia do sieci wydane przez Sosnowieckie Wodociągi. O tym jak wygląda procedura piszemy krok po kroku poniżej. 

 

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE DO PODŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI KANALIZACYJNEJ?

W sprawie wydania warunków technicznych należy odwiedzić Dział Techniczny i Inwestycji Sosnowieckich Wodociągów S.A. (ul. Ostrogórska 43, pokój nr 85, 87, Tel.: (32) 292-55-90  w.381, 349) 

 • Złożenie wniosku (wraz z załącznikami) o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, druk wniosku dostępny jest w siedzibie przedsiębiorstwa lub na www.rpwik.sosnowiec.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania.
 • Wydanie Wnioskującemu warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

- w wydanych warunkach technicznych zawarta będzie informacja o konieczności sporządzenia operatu geodezyjnego i operatu powykonawczego przez uprawionego geodetę. Wynajęcie geodety oraz koszt usługi leży po stronie właściciela nieruchomości,

- warunki techniczne wydawane są właścicielowi nowopodłączanej nieruchomości,

- trasa przyłącza kanalizacyjnego winna przebiegać z pominięciem istniejącego szamba,

- na roboty związane z wykonaniem podłączenia należy zlecić specjalistyczny nadzór techniczny do Sosnowieckich Wodociągów S.A., potrzebny druk dostępny jest w siedzibie przedsiębiorstwa na www.rpwik.sosnowiec.pl luv w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania.                                                                                         

- po zrealizowaniu przyłącza kanalizacyjnego inwestor (mieszkaniec) powinien zgłosić do Sosnowieckich Wodociągów S.A. wykonany przewód do odbioru technicznego,

- przed wyznaczonym odbiorem należy z 7-dniowym wyprzedzeniem przedłożyć do Sosnowieckich Wodociągów S.A sporządzone przez geodetę operaty geodezyjny i powykonawczy, (druk dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa lub na www.rpwik.sosnowiec.pl w dziale Biuro Obsługi Klienta/Druki do pobrania)

- średnica przyłącza kanalizacyjnego nie może być mniejsza niż ø160 mm, a każda zmiana kierunku bądź spadku wymaga wykonania studni rewizyjnej,

- przewód kanalizacyjny należy wykonać z rur PVC-U lite z wydłużonym kielichem i uszczelką klasy S   (SDR 34, SV 8)

 

UWAGA:

Z uwagi na wydanie pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanej sieci kanalizacji informujemy, iż można już rozpocząć prace budowlane związane z wykonaniem przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej (podłączenie wyjścia instalacji sanitarnej z budynku ze studzienką przyłączeniową zlokalizowaną przed granicą działki prywatnej). – przypadek dotyczy mieszkańców nieubiegających się o dofinansowanie do wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

W przypadku kiedy mieszkaniec ubiega się o otrzymanie dofinansowania do wykonania przyłącza kanalizacyjnego, to nie może rozpocząć robót budowlanych przed zawarciem umowy dotacyjnej z Gminą.

 

JAK UZYSKAĆ DOTACJĘ?

 • wnioski o dotacje należy składać do Urzędu Miasta Sosnowca - Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami (WEG), ul. Mościckiego 14, pokój 106 i 109 od dnia 02.01 do 30.09 przed rozpoczęciem prac włączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, telefony kontaktowe: 32 296 05 74 i 32 296 08 25,
 • dotacja obejmuje zwrot do 50% poniesionych kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego udokumentowanego fakturami VAT, rachunkami, bądź innymi imiennymi dokumentami księgowymi (wykonanie, koszty materiałów),
 • dotacja wynosi łącznie nie więcej niż 4 tys. złotych i nie więcej niż 150 zł za wykonanie metra bieżącego podłączenia do kanalizacji. Dotacja nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji, odtworzenia nawierzchni oraz kosztów likwidacji szamba,
 • do chwili podpisania umowy dotacyjnej prace w zakresie objętym dotacją nie mogą być rozpoczęte – rachunki i faktury i protokoły odbioru muszą być wystawione po dacie umowy,
 • do wniosku należy załączyć wstępne oszacowanie kosztów oraz wskazać wnioskowaną kwotę dotacji, która wynosi 50% planowanych kosztów objętych dotacją nie więcej niż 4 tys. złotych i nie więcej niż 150 zł za wykonanie metra bieżącego podłączenia do kanalizacji.

 

Wstępne oszacowanie kosztów należy sporządzić na podstawie odległości pomiędzy wylotem instalacji sanitarnej z budynku a studzienką przyłączeniową zlokalizowaną bezpośrednio przed granicą działki.

We wstępnym oszacowaniu kosztów należy uwzględnić także koszt studzienek rewizyjnych (ok. 500 zł/szt.), które powinny być zabudowane na każdym załamaniu przyłącza kanalizacyjnego. We wstępnym oszacowaniu kosztów można wyszczególnić także roboty towarzyszące, np. prace geodezyjne i odtworzeniowe pomimo iż nie są one objęte dotacją.

 • aby ubiegać się o dotację należy załączyć kserokopię dokumentów wyszczególnionych na drugiej stronie wniosku,
 • w przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych wnioskodawca ma 7 dni na ich usunięcie. Wniosek nie poprawiony w tym terminie pozostaje bez rozpatrzenia,
 • Umowa dotacyjna pomiędzy Urzędem Miasta Sosnowca a Wnioskodawcą zawierana jest po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, które trwa około miesiąca. O przyznaniu dotacji mieszkaniec powiadomiony będzie drogą listowną i/lub telefoniczną. Nie podpisanie umowy dotacyjnej w ciągu 14 dni od zawiadomienia, z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, skutkuje odmową przyznania dotacji,
 • wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć nie później niż do 30 listopada danego roku, po włączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Do wniosku załącza się dokumenty księgowe, protokół odbioru technicznego przyłącza podpisany przez inspektora Sosnowieckich Wodociągów S.A., powykonawczy pomiar geodezyjny i Umowę na odbiór ścieków. Wypłata następuje do 60 dni od złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do 31 grudnia.

 

Załączniki:

- druk wniosku dla osób fizycznych o dotację celową na zadanie polegające na podłączeniu do sieci kanalizacyjnej WEG-ROŚ 04

- „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie Miasta Sosnowca” załącznik do uchwały 45/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.