Konkurs "Wygraj sportowy kalendarz Sosnowca”
 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu " Wygraj sportowy kalendarz Sosnowca” jest Miasto Sosnowiec.

1.2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie miasta pod adresem www.sosnowiec.pl oraz udostępniony w komentarzu do posta konkursowego fanpage’a miasta https://www.facebook.com/miastososnowiec/, dalej zwanym Sosnowiec łączy.

1.3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®.

1.4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020.2094 z późn.zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

1.5. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Serwisu Facebook® na fanpage’u Sosnowiec łączy.

1.6. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w konkursie.


2. Przedmiot i czas trwania konkursu

2.1. Konkurs trwa od 12.01.2022 r. od godziny 18:35 do 17.01.2022 r. do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników odbędzie się na fanpage’u Sosnowiec łączy 19.01.2022 r.

 

3. Warunki uczestnictwa

3.1. Prawo udziału w konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału, zgodnie z treścią regulaminu.

3.2. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

3.2.1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski;

3.2.2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

3.2.3. posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane uczestnika) indywidualne konto osobiste (nie fanpage) użytkownika w Serwisie Facebook®;

3.2.4. zapoznała się z treścią regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 1.6. regulaminu.

 

4. Przebieg konkursu

4.1. Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie jego trwania dokonać zgłoszenia konkursowego, które polega na publikacji komentarza pod postem konkursowym. Komentarzem może być tekst, zdjęcie lub inny materiał multimedialny.

4.2. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszenia lub jego twórcą.

4.3. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

4.4. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na ścianie (wallu) fanpage'a w Serwisie Facebook® dnia 19.01.2022 r.

4.5. Publikacji, o której mowa w punkcie 4.4. będą podlegały nazwy użytkowników Serwisu Facebook® danego Laureata Konkursu.

 

5. Nagrody i ich przekazanie

5.1. W konkursie przewidziano następujące nagrody:

Sportowy kalendarz Sosnowca na 2022 rok

5.2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

5.3. Osoby nagrodzone w konkursie zostaną o tym fakcie powiadomione za pośrednictwem odpowiedzi na zgłoszenie w wiadomości prywatnej przesłanej przez Administratora fanpage’a Sosnowiec łączy. W wiadomości zawarte będą szczegóły dot. odbioru nagrody.

 

6. Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.

6.2. Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Może się Pani/Pan z nią skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych  pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6.3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w celu realizacji konkursu  "Wygraj sportowy kalendarz Sosnowca”.

6.4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

6.5. Pani/Pana dane będą widoczne na profilu w Serwisie Facebook® na fanpage’a Sosnowiec łączy.

6.6. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane - 30 dni od dnia zakończenia konkursu.

6.7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

6.8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

6.8. Ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.

6.9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na fanpage’u. W przypadku zmiany regulaminu na fanpage’u pojawi się stosowny komunikat.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

7.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Państwa dane zostaną usunięte przez organizatora do 30 dni od daty zakończenia konkursu.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.5. Niniejszy regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na fanpage’u.

7.6. Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację niniejszego regulaminu.