„PoSłuchaj serca” - bezpłatny program rehabilitacji kardiologicznej

Mając na uwadze zwiększenie dostępności do usług kardiologicznych i zmniejszenie ryzyka powikłań chorób układu krążenia Urząd Miejski w Sosnowcu zaprasza mieszkańców do bezpłatnego udziału w programie rehabilitacji kardiologicznej „PoSłuchaj serca”.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego choroby układu krążenia pozostają nadal najczęstszą przyczyną zgonów wśród mężczyzn i kobiet w wieku 45–59 lat. Są także najczęstszą przyczyną zgonów osób powyżej 60 roku życia.

Kompleksowa rehabilitacja, świadczona przez Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Apostoła przy ulicy mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 obejmuje: wizytę kwalifikującą do programu (konsultacja kardiologiczna z badaniem EKG, badaniami laboratoryjnymi, echo serca, testem wysiłkowym), poradę pielęgniarki/fizjoterapeuty, cykl porad dietetycznych, cykl porad psychologicznych i kontrolną wizytę lekarską.  W ramach programu istnieje możliwość zwrotu poniesionych kosztów dojazdu,  niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej.

Program „PoSłuchaj serca” jest adresowany do kobiet w wieku od 40 do 59 rż. oraz mężczyzn w wieku od 40 do 64 rż., aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, posiadających rozpoznanie: dusznicy bolesnej, ostrego zawału serca, innych ostrych postaci choroby niedokrwiennej, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca. Ponadto warunkiem niezbędnym jest:

- niekorzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej z powodu w/w jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu (oświadczenie uczestnika),

- brak przeciwskazań zdrowotnych do korzystania ze świadczeń rehabilitacji kardiologicznej w trybie ambulatoryjnym.

W programie uczestniczyć będą osoby hospitalizowane z powodu choroby niedokrwiennej serca lub niewydolności serca lub po zabiegach rewaskularyzacji przezskórnej lub chirurgicznej tętnic wieńcowych w okresie co najmniej dwóch lat przed zgłoszeniem się do programu (okazanie przez uczestnika karty informacyjnej z leczenia szpitalnego) oraz osoby, u których zdiagnozowano jedną z wymienionych chorób układu krążenia, ale u których nie doszło jeszcze do incydentów, takich jak: ostry zespół wieńcowy, zaostrzenie niewydolności serca wymagające hospitalizacji i którzy nie byli poddawani zabiegom przezskórnej lub chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych (zaświadczenie lekarza POZ/kardiologa lub kopia dokumentacji medycznej).

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców, spełniających powyższe warunki zapraszamy do kontaktu z Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Apostoła przy ulicy mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 pod numerem telefonu 798 805 288.