Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Saperów

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. Saperów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2919/5, obręb 0007 Porąbka, o powierzchni 1804 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00046380/0.

Nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu, jest niezagospodarowana. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy nr 226/19/W z dnia 19.11.2019 r. nieruchomość jest przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 334.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych). Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) wynosi 23%.

2.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie  jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu  10.09.2021 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro.  Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 20.11.2020 r. oraz 14.05.2021 r.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 6.09.2021 r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu  6.09.2021 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka  w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się z dokumentami przetargu, w tym z przebiegającym przez działkę przyłączem wodociągowym woD, a także z przebiegającą przy granicy działki  linią kablową elektroenergetyczną eND. Dokumenty przetargu są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. W. Warneńczyka 9, pokój 17, II piętro, tel. 32 296 06 68.

15. Nabywca nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2919/5 będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu pasem o szerokości od 5 m do 7 m na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 2919/7 oraz 2919/6 oraz do ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Sosnowieckich Wodociągów S.A., z uwagi na okoliczność, iż przez przedmiotową działkę przebiega sieć kanalizacyjna  Ø200.

16. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.