Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Sosnowiec

Kolejna odsłona SOS dla przedsiębiorców

Sosnowiecki samorząd po raz kolejny wspiera przedsiębiorców w trudnym czasie pandemii. Podczas środowej sesji nadzwyczajnej radni przegłosowali uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz ulgi i umorzenia z opłat za najem, dzierżawę lub użytkowanie.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczą okresu od 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwoleniania będą dotyczyć podatku od nieruchomości należnego za listopad i grudzień 2020 roku gruntów, budynków oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie przysługiwać będzie mikroprzedsiębiorcom oraz małym przedsiębiorcom, których działalność została ograniczona, przynajmniej przez część okresu od 10 października 2020r. do 31 grudnia 2020r., na podstawie rozporządzeń wydanych w związku z epidemią COVID-19 oraz których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Spadek dochodów gospodarczych kwalifikujący do objęcia zwolnieniem został zdefiniowany w §1 ust. 3 i 4 uchwały i brzmi:

3. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w ust. 2, rozumie się spadek o nie mniej niż 50% sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie od dnia 1 października 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust.4.

4. W przypadku podatników, określonych w ust. 2, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 30 września 2019 roku, przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek o nie mniej niż 50% sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego w okresie od dnia 1 października 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy miesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

- Restauratorzy, fryzjerki, kosmetyczki, kluby fitness, różne usługi odczuwają dotkliwie skutki ograniczenia ich działalności na podstawie rządowych obostrzeń. Nie zdołali się odbudować po pierwszej fali zamknięć, dlatego nasza pomoc jest większa niż kilka miesięcy temu. Pomagając samym przedsiębiorcom, pośrednio pomagamy również zwykły mieszkańcom, wspierając w ten sposób ich miejsca pracy.  W samym pakiecie znalazły się również rozwiązania bezpośrednio dotyczące mieszkańców – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Zasady udzielania ulg z tytułu oddania nieruchomości lub ich części w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających gminie Sosnowiec oraz jej jednostkom organizacyjnym a także Skarbowi Państwa, w związku z COVID dla małych i mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców.

  1. Mogą być udzielone następujące rodzaje ulg:
  • przesunięcie terminu płatności czynszu za miesiące: październik, listopad, grudzień 2020r. najpóźniej do 30.06.2021r. (bez względu na rodzaj działalności i spadek obrotów),
  • umorzenie czynszu za miesiące: październik, listopad, grudzień 2020r. dla podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną, proporcjonalnie do spadku obrotów tj. spadku sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartościowym na poziomie co najmniej 15 %,
  • umorzenie czynszu za miesiące: listopad, grudzień 2020r. dla pozostałych podmiotów, proporcjonalnie do spadku obrotów tj. spadku sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartościowym na poziomie co najmniej 15 %,
  • rozłożenie nieumorzonej części należności czynszowej na maksymalnie 6 rat miesięcznych (bez względu na rodzaj działalności i spadek obrotów),
  • rozłożenie całości należności czynszowej za miesiące listopad, grudzień 2020r.na maksymalnie 6 rat miesięcznych w przypadku podmiotów, które nie są w stanie wykazać spadku obrotów na poziomie co najmniej 15 %.

Wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznie, najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.

Poniżej numery telefonów do Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, z którymi należy się kontaktować w powyższym temacie

Wydział Rozwoju Miasta - informacja ogólna

32 296 06 94

32 296 07 67

Wydział Podatków

32 296 05 09 - kwestie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

Kontakt do Miejski Zakład Zasobów Lokalowych (MZLL) - Biuro Najmów Lokali:

32 290 18 34 - przesunięcie terminu płatności czynszu, umorzenie czynszu