Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przy ul. Starowiejskiej

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż przysługującego Gminie Sosnowiec prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Sosnowcu przy ul. Starowiejskiej oznaczonych geodezyjnie jako:

I. Działka nr 4466/4, obręb 0012 Sosnowiec, o powierzchni 1248 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00080882/9

II. Działka nr 4466/10, obręb 0012 Sosnowiec, o powierzchni 435 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00080882/9

Nieruchomości posiadają kształt  nieregularny, są niezagospodarowane. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy nr 249/19/W z dnia 23.12.2019 r. nieruchomości są przeznaczone pod budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

1. Cena wywoławcza do przetargów za  prawo użytkowania wieczystego  wynosi: 

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 4466/4 – 163.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 4466/10 – 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych)

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm) wynosi 23%.

Nabywca prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości  będzie zobowiązany do uiszczania  opłat rocznych  na rzecz Skarbu Państwa  w terminie do dnia 31 marca danego roku. Stawka  procentowa opłaty rocznej wynosi 3% wartości nieruchomości. Aktualnie opłata wynosi: dla działki nr 4466/4 – 0,39 zł, a dla działki nr 4466/10 -  1,12 zł. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

 

2.  Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetargi odbędą się w dniu 31.07.2020 r. od godz.  9.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro. 

4. Zainteresowani przetargami zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 27.07.2020 r. do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu  27.07.2020 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka  w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu w tym z przebiegającym przez działkę nr 4466/4 przyłączem wodociągowym, napowietrzną linią telekomunikacyjną przebiegającą nad działką nr 4466/10 oraz przekroczeniem  granic działki 4466/4 przez ogrodzenie. Dokumenty przetargu są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 296 06 68.

15. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.