PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA

ogłasza ustne przetargi nieograniczone

na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Sosnowiec, położonych w Sosnowcu w rejonie ulic Objazdowej- Zwiadowców-Szperaczy:

I. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2676/1, obręb 0007 Porąbka, o powierzchni  608 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00029567/0,

II. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2676/2, obręb 0007 Porąbka, o powierzchni  629 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00029567/0,

III. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2676/3, obręb 0007 Porąbka, o powierzchni  632 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00029567/0,

IV. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2753/3, obręb 0007 Porąbka, o powierzchni  652 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00029567/0

V. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2664/2, obręb 0007 Porąbka,  o powierzchni 527 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00029567/0,

VI. Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka  nr 2664/3, obręb 0007 Porąbka, o powierzchni 528 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00029567/0,

VII.  Nieruchomość, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2665/1, obręb 0007 Porąbka, o powierzchni 611 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1S/00029567/0.

Nieruchomości są niezagospodarowane, porośnięte drzewami. Zgodnie z wydanymi  decyzjami o warunkach zabudowy nr: 42/16/W z dnia 29.02.2016 r., nr 245/16/W z dnia 26.09.2016 r., nr 231/16/W z dnia 14.09.2016r., nr 242/16/W z dnia 22.09.2016 . - nieruchomości są przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

1. Cena wywoławcza do przetargów wynosi:

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2676/1 –   98.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2676/2 – 107.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2676/3 – 113.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2753/3 – 108.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2664/2 –   87.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2664/3 –   87.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2665/1 – 100.000,00 zł

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), wynosi 23%.

2.  Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, nie są również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetargi odbędą się w dniu 21.01.2020 r. od godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro. Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 26.06.2018 r., 30.10.2018 r., 18.01.2019 r.,, 17.04.2019 r. oraz 30.07.2019 r.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 15.01.2020 r. do godz. 15.30 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (15.01.2020 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu, lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2278).

14. Osoba zainteresowana udziałem w przetargach zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargów, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 296 06 68 oraz 32 296 04 12.

15. Nabywcy nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 2664/2 i nr 2664/3, obręb 0007 Porąbka będą zobowiązani w terminie trzech miesięcy od podpisania aktu notarialnego do ustanowienia nieodpłatnej,  nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Sosnowieckich Wodociągów S.A., z uwagi na okoliczność, iż przez przedmiotowe działki przebiega czynna sieć wodociągowa  Ø110.

16. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.     

1.

Wydział wnioskujący

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zakładka: Nieruchomości/Przetargi

2.

Tytuł dokumentu

(treść, która pojawi się w nagłówku)

 

Ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ulic Objazdowej-Zwiadowców- Szperaczy

3.

 

Załącznik:

(przekazany bez polskich znaków, małymi literami, bez przerw (spacji), słowa oddzielone myślnikami, ponumerowane załączniki według kolejności ich zamieszczenia) (np. Tytuł: Wynik przetargu, Załącznik: wynik-przetarg. pdf (lub inny format pliku)

 

Objazdowa, Zwiadowców, Szperaczy Przetargi  BIP 6 edycja.doc

4.

Dane pracownika:

(imię i nazwisko, telefon i e-mail służbowy, odpowiedzialnego za treść udostępnionej informacji)

 

 Janina Orlikowska, Aleksander Kwinta

 32 296 04 12, 32 296 06 68 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.

Data zakończenia publikacji
i przeniesienie jej do Archiwum

22.01.2020 r.