PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. Szklarnianej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3123, obręb 0011 Sosnowiec, o powierzchni 1148 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00000906/0. Nieruchomość posiada kształt regularny, prostokątny, jest niezagospodarowana. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol R.7aU,MW).

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 600.200,00 zł (słownie: sześćset tysięcy dwieście złotych). Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) wynosi 23%.

2.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307,  II piętro.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 17.07.2019 r. do godz. 15.30 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 17.07.2019 r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka  w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11. Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14. Nabywca będzie zobowiązany się do zapłaty na rzecz Gminy Sosnowiec kary umownej w wysokości 100% ceny wywoławczej, w przypadku niewywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Sosnowca nr 319/17 z dnia 26.05.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę w zakresie budowy budynku usługowo-biurowego wraz z infrastrukturą oraz zgodnie z projektem budynku usługowo-biurowego wykonanym na zlecenie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, z niżej wymienionym warunkiem:

- rozpoczęcia inwestycji w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży, przez rozpoczęcie inwestycji rozumie się uzyskanie przez nowonabywcę przeniesienia decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca nr 319/17 z dnia 26.05.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- zakończenia inwestycji w terminie do 36 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży, przez zakończenie inwestycji rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

W przypadku niewywiązania się z zagospodarowania terenu, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Sosnowca nr 319/17 z dnia 26.05.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę w zakresie budowy budynku usługowo-biurowego wraz z infrastrukturą oraz zgodnie z projektem budynku usługowo-biurowego wykonanym na zlecenie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu  i wskazanych terminach - nabywca poddaje się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do określonej kwoty ze wskazaniem, że Gmina Sosnowiec będzie uprawniona do wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w ciągu 10 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niezrealizowanie przez kolejnego właściciela przyjętego zagospodarowania terenu, kara umowna będzie dalej ciążyć na  nabywcy.

15. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 296 06 68. Szczegółowe informacje dotyczące decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca nr 319/17 z dnia 26.05.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę w zakresie budowy budynku usługowo-biurowego wraz z infrastrukturą oraz projektu budynku usługowo-biurowego udziela Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu pod nr tel. 32 290 18 55 oraz 513 102 938.

16. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.               

Więcej informacji: Aleksander Kwinta, tel. 32 296 06 68, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.