Walka ze smogiem - przyjdź spotkanie w UM

Zapraszamy do udziału w spotkaniu podsumowującym Akcję walka ze smogiem na terenie miasta Sosnowca, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 r. o godz. 17.00, w sali nr 319 Urzędu Miejskiego, Al. Zwycięstwa 20.

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, na zlecenie Urzędu prowadził na terenie miasta Sosnowca badania zanieczyszczenia powietrza, przy użyciu aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej na dronie, jak również pomiarów imisyjnych, określających rzeczywistą jakość powietrza, wykonywanych aparaturą zainstalowaną na  samochodzie elektrycznym Eko Patrolu.

Badania wykonywane były w zakresie następujących parametrów: stężenie pyłów zawieszonych PM1,PM2,5, PM10 oraz tlenku węgla (CO) i  prowadzone na obszarze zabudowanym miasta.

Wyniki badań zostaną przedstawione w formie raportu oraz mapy występowania zanieczyszczeń, z uwzględnieniem aktualnej oceny stanu powietrza w mieście oraz  wskazaniem obszarów, budynków, które są źródłem największych zanieczyszczeń pochodzących zespalania w piecach c.o.  Podczas spotkania będzie możliwość uzyskania informacji nt. udzielania dotacji z budżetu miasta na modernizację ogrzewania.

Program spotkania podsumowującego prace realizowane w okresie od 05.11.2018r.-15.02.2019r.:

17:00 – 17:10 Przywitanie zgromadzonych gości przez przedstawiciela UM Sosnowiec.

17:10 – 17:30 Prezentacja możliwości pomiarowych EkoPatrolu GIG (przedstawiciel GIG).

17:30 – 18:00 Omówienie akcji pomiarowej wraz z prezentacja wyników pomiarów (przedstawiciel GIG).

18:00 – 18:30 Pytania, dyskusja (UM Sosnowiec i GIG).

18:30 Zakończenie spotkania.