Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Gacka

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Gacka, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 798/5, obręb Klimontów, o powierzchni 1063 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00029177/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest niezagospodarowana, posiada kształt  regularny zbliżony do prostokąta oraz wąskie wymiary.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a w części pod usługi sportu i rekreacji.

Uzasadnienie formy wyboru w przetargu:

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, wąskie wymiary oraz ograniczone możliwości zabudowy, nieruchomość została przeznaczona do przetargu ograniczonego do właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników  wieczystych nieruchomości sąsiednich, bezpośrednio graniczących z przedmiotową nieruchomością, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 794, 793/5, 800/5, 799, obręb Klimontów

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy złotych). Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż jest zwolniona z  podatku  VAT zgodnie  z przepisami ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1221 z późn. zm.).

2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest również przedmiotem zobowiązań.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 25.01.2019 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307,  II piętro.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu przez właścicieli, współwłaścicieli, oraz użytkowników  wieczystych nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 794, 793/5, 800/5, 799, obręb Klimontów wraz z aktualnym odpisem z księgi wieczystej potwierdzającym prawo własności nieruchomości, w terminie do dnia 21.01.2019 r. (termin zgłoszenia uczestnictwa) oraz wpłata wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić do dnia  21.01.2019 r. do godz. 18.00 przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A. nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 21.01.2019r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5. Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  przy al. Zwycięstwa 20 nie później niż dzień  przed wyznaczonym terminem przetargu.

6. Przed otwarciem przetargu uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji  przetargowej dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej  wspólności majątkowej, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu oraz stosowne pełnomocnictwo lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

8.  Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9.  Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

12. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14   –  IV p. pokój nr 419, tel. 32 29-60-412.

13. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka.      .

 

 


Dodaj komentarz

Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.

Kod antyspamowy
Odśwież